Privatumo politika

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „SAUDA“, adresas Minsko pl. 21,
Vilnius, elektroninis paštas sauda@1414.lt, ir kurios įmonės kodas yra 120507414 (toliau – Duomenų
valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos
interneto svetainės https://www.1414.lt/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.
2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Įmonei priklausančioje interneto svetainėje
(https://www.1414.lt/), naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis.
3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis
tvarko UAB „SAUDA“.
4. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, Lankytojas (svetainės
naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.
5. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia
įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:
5.1. Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu
(teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
5.2. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau
netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
5.3. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių
ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo
apribojimo principas);
5.4. Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie
tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
5.5. Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą
nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami;
5.6. Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs,
atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo
principas);
5.7. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti
ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
5.8. Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi
tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais
tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti
Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
5.9. Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį
pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas
tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba
neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo
ir konfidencialumo principas);
5.10. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų,
ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
6. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

II SKYRIUS
KOKIAIS PAGRINDAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS

7. UAB „SAUDA“ renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos
teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Įmonė tvarko interneto svetainės asmens
duomenis šiais pagrindais:
8. Sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens
duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
9. Mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami interneto svetainę ir užtikrindami
tinkamą jos veikimą;
10. Tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.
11. Įmonė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų
tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų
aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.
12. Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo
priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

III SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KITAIS TIKSLAIS

13. Mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis teikdami Jums kitas paslaugas, pvz.
priimdami ir vykdydami Jūsų užsakymus mūsų teikiamoms paslaugoms, išrašydami sąskaitas ir (ar) kitus
apskaitos dokumentus už paslaugas. Paprastai tokių asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas paslaugų
teikimo sutarties pagrindu, Jūsų sutikimo pagrindu arba vykdant teisės aktuose mums nustatytas prievoles.
14. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų (duomenų
subjekto) sutikimą arba kai asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas kitais teisės aktuose numatytais
teisėto tvarkymo kriterijais.

IV SKYRIUS
KIEK LAIKO MES TVARKOME IR SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS

15. Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant
tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.
16. Ilgesnis, nei nustatyta Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik,
kai:
16.1. Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
16.2. Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
16.3. Jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję
atitinkamo Lankytojo padarytus pažeidimus;
16.4. Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar
panašiais tikslais;
16.5. Esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

V SKYRIUS
KOKIAIS ATVEJAIS IR KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS MES ATSKLEIDŽIAME
JŪSŲ DUOMENIS

17. Įmonė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems
asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.
18. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums
vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų, prieglobos
ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir
vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas
teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios
įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir pan.
19. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina
konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
20. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų
nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis
sudarytus rašytinius susitarimus.
21. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms
įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai
reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti
mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

VI SKYRIUS
JŪSŲ TEISĖS

22. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų
asmens duomenų tvarkymu.
23. Turite teisę, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis:
23.1. Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais
prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta
teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu sauda@1414.lt.
24. Turite teisę, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis.
24.1. Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją
ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu
sauda@1414.lt.
25. Turite teisę, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
25.1. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi
remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms
priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau
nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu sauda@1414.lt.
26. Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam):
26.1. Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens
duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami
pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu sauda@1414.lt.
27. Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:
27.1. Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu
sauda@1414.lt.
27.2. Turite teisę su skundu dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę
asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai arba el. paštu ada@ada.lt.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
29. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine
trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių
su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės
naudojimo.
30. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine
trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu,
veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
31. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
32. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
33. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar
Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar
pakeitimų.
34. Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu
sauda@1414.lt.
35. Ši Privatumo politika taikoma nuo 2019 m. gruodžio 19 d.